بروز ناراحتی روانی در جوانان با مصرف کم گوشت

بروز ناراحتی روانی در جوانان با مصرف کم گوشت
در جدیدترین تحقیقاتی که در خصوص کمبود پروتئین توسط محققان دانشگاه بینگهامتون آمریکا صورت گرفته است، متوجه این موضوع شده اند که کمبود پروتئین های ضروری در جوانان باعث به وجود آمدن ناراحتی های روانی می شود. در این مقاله از دکتر سلام به ارتباط مصرف کم گوشت با بروز ناراحتی های روانی در جوانان […]

بروز ناراحتی روانی در جوانان با مصرف کم گوشت

در جدیدترین تحقیقاتی که در خصوص کمبود پروتئین توسط محققان دانشگاه بینگهامتون آمریکا صورت گرفته است، متوجه این موضوع شده اند که کمبود پروتئین های ضروری در جوانان باعث به وجود آمدن ناراحتی های روانی می شود. در این مقاله از دکتر سلام به ارتباط مصرف کم گوشت با بروز ناراحتی های روانی در جوانان […]
بروز ناراحتی روانی در جوانان با مصرف کم گوشت

Tags: