با گوش پاک کن به شنوایی تان آسیب نزنید

با گوش پاک کن به شنوایی تان آسیب نزنید
برای نظافت گوشتان از گوش پاک کن استفاده نکنید چون ممکن است با این کار به سلامت شنوایی تان آسیب وارد کنید. دکتر نادر اکبری دیلمقانی متخصص گوش، حلق و بینی در این رابطه توضیحات ویژه ای ارائه داده اند که در ادامه خواهید خواند. نادر اکبری دیلمقانی متخصص گوش، حلق و بینی گفت: خداوند گوش […]

با گوش پاک کن به شنوایی تان آسیب نزنید

برای نظافت گوشتان از گوش پاک کن استفاده نکنید چون ممکن است با این کار به سلامت شنوایی تان آسیب وارد کنید. دکتر نادر اکبری دیلمقانی متخصص گوش، حلق و بینی در این رابطه توضیحات ویژه ای ارائه داده اند که در ادامه خواهید خواند. نادر اکبری دیلمقانی متخصص گوش، حلق و بینی گفت: خداوند گوش […]
با گوش پاک کن به شنوایی تان آسیب نزنید

Tags: