با آداب و رسوم شب یلدا آشنا شوید

با آداب و رسوم شب یلدا آشنا شوید
چند هزار سال است که مردم ایران، آخرین شب فصل پاییز که به عنوان شب یلدا شناخته می شود و بلندترین و تاریکترین شب در طول سال به حساب می آید را تا سپیده دم بیدار می مانند و در کنار اعضای دیگر خانواده خود را سرگرم می کنند. در این مقاله از دکتر سلام […]

با آداب و رسوم شب یلدا آشنا شوید

چند هزار سال است که مردم ایران، آخرین شب فصل پاییز که به عنوان شب یلدا شناخته می شود و بلندترین و تاریکترین شب در طول سال به حساب می آید را تا سپیده دم بیدار می مانند و در کنار اعضای دیگر خانواده خود را سرگرم می کنند. در این مقاله از دکتر سلام […]
با آداب و رسوم شب یلدا آشنا شوید

Tags: