باورهای غلطی که به افسردگی می انجامد

باورهای غلطی که به افسردگی می انجامد
آقای بک همچنین مجموعه ای از فرضیات خود را در زمینه عوامل افسردگی آور یعنی باورهای غلطی که به افسردگی می انجامد ارائه می کند: * برای اینکه خوشبخت باشم باید در هر کاری که به عهده می گیرم موفق شوم. * برای اینکه خوشبخت باشم باید در همه حال مورد قبول همه افراد قرار […]

باورهای غلطی که به افسردگی می انجامد

آقای بک همچنین مجموعه ای از فرضیات خود را در زمینه عوامل افسردگی آور یعنی باورهای غلطی که به افسردگی می انجامد ارائه می کند: * برای اینکه خوشبخت باشم باید در هر کاری که به عهده می گیرم موفق شوم. * برای اینکه خوشبخت باشم باید در همه حال مورد قبول همه افراد قرار […]
باورهای غلطی که به افسردگی می انجامد

فروش بک لینک

Tags: