اگر هنگام زلزله در خانه بودید، این توصیه ها را رعایت کنید

اگر هنگام زلزله در خانه بودید، این توصیه ها را رعایت کنید
یکی از مهم ترین مواردی که هنگام وقوع هر سانحه ای به خصوص سوانح طبیعی باید به آن توجه کنیم، حفظ خونسردی است. زیرا با حفظ خونسردی می توانیم نکاتی را رعایت کنیم که جان خود و بستگان را حفظ نماییم. شما می توانید با داشتن آگاهی در مورد پناه گرفتن و انجام عکس العمل سریع […]

اگر هنگام زلزله در خانه بودید، این توصیه ها را رعایت کنید

یکی از مهم ترین مواردی که هنگام وقوع هر سانحه ای به خصوص سوانح طبیعی باید به آن توجه کنیم، حفظ خونسردی است. زیرا با حفظ خونسردی می توانیم نکاتی را رعایت کنیم که جان خود و بستگان را حفظ نماییم. شما می توانید با داشتن آگاهی در مورد پناه گرفتن و انجام عکس العمل سریع […]
اگر هنگام زلزله در خانه بودید، این توصیه ها را رعایت کنید

Tags: