اهمیت انجام فیزیوتراپی برای زنان باردار

اهمیت انجام فیزیوتراپی برای زنان باردار
زنان باردار غالبا به خاطر تغییرات بارداری دچار درد در ستون فقرات می شوند و نیاز به فیزیوتراپی پیدا میکنند. با استفاده از این روش درمانی احتمال زایمان سزارین در آن ها کاهش پیدا خواهد کرد. درادامه صحبت های دکتر همایون ستوده متخصص فیزیوتراپی را در این رابطه بخوانید. یک متخصص فیزیوتراپی با اشاره به اینکه زنان […]

اهمیت انجام فیزیوتراپی برای زنان باردار

زنان باردار غالبا به خاطر تغییرات بارداری دچار درد در ستون فقرات می شوند و نیاز به فیزیوتراپی پیدا میکنند. با استفاده از این روش درمانی احتمال زایمان سزارین در آن ها کاهش پیدا خواهد کرد. درادامه صحبت های دکتر همایون ستوده متخصص فیزیوتراپی را در این رابطه بخوانید. یک متخصص فیزیوتراپی با اشاره به اینکه زنان […]
اهمیت انجام فیزیوتراپی برای زنان باردار

Tags: