انسان های افسرده با سایر افراد چه تفاوتی دارند

انسان های افسرده با سایر افراد چه تفاوتی دارند
اینکه انسان های افسرده به گونه ای مطمئن و به شرح زیر با سایر افراد تفاوت دارند فرضیه نیست بلکه واقعیت است. 1. دیدگاه شخصی. شخص افسرده بدترین منتقد خود است. او خود را ناقص، ناکافی یا محروم می بیند. او گمان می کند که به علت کاستی هایش مستحق ناکامی است و به خاطر […]

انسان های افسرده با سایر افراد چه تفاوتی دارند

اینکه انسان های افسرده به گونه ای مطمئن و به شرح زیر با سایر افراد تفاوت دارند فرضیه نیست بلکه واقعیت است. 1. دیدگاه شخصی. شخص افسرده بدترین منتقد خود است. او خود را ناقص، ناکافی یا محروم می بیند. او گمان می کند که به علت کاستی هایش مستحق ناکامی است و به خاطر […]
انسان های افسرده با سایر افراد چه تفاوتی دارند

فروش بک لینک

Tags: