افسردگی و نیروی اراده

افسردگی و نیروی اراده
کسانی که از افسردگی از نوع بیش فعال آن رنج می برند از تغییر در هراس اند و آنان که افسردگی شان با کمبود فعالیت توام است اعتقاد راسخ دارند که نمی توانند تغییر کنند. در هر دو حالت مهارت فردی و نیروی اراده برای بهبود لازم است. دانشجویانی که هر روز به مدت سه […]

افسردگی و نیروی اراده

کسانی که از افسردگی از نوع بیش فعال آن رنج می برند از تغییر در هراس اند و آنان که افسردگی شان با کمبود فعالیت توام است اعتقاد راسخ دارند که نمی توانند تغییر کنند. در هر دو حالت مهارت فردی و نیروی اراده برای بهبود لازم است. دانشجویانی که هر روز به مدت سه […]
افسردگی و نیروی اراده

فروش بک لینک

Tags: