افسردگی با مغز چکار میکند

افسردگی با مغز چکار میکند
افسردگی در مغز انسان هم به طور مستقیم اثر می گذارد و سبب می شود که تولید ماده ای به نام دوپامین که انتقال دهنده عصبی اصلی در مدارهای لذت بردن مغز انسان است متوقف شود. انتهای عصب های انسان که محل تجمع گیرنده های آندورفین یعنی همان هورمون های ضد درد و شادی آفرین […]

افسردگی با مغز چکار میکند

افسردگی در مغز انسان هم به طور مستقیم اثر می گذارد و سبب می شود که تولید ماده ای به نام دوپامین که انتقال دهنده عصبی اصلی در مدارهای لذت بردن مغز انسان است متوقف شود. انتهای عصب های انسان که محل تجمع گیرنده های آندورفین یعنی همان هورمون های ضد درد و شادی آفرین […]
افسردگی با مغز چکار میکند

فروش بک لینک

تلگرام

Tags: