افسرده شدن نوجوانان

افسرده شدن نوجوانان
  اگر می خواهید مانع افسردگی در فرزند نوجوان خود شوید سعی کنید از رفتارهایی که باعث ایجاد استرس و اضطراب در آن ها می شوند پرهیز کنید. نوجوانی رده سنی بسیار حساسی است و رفتار و واکنش اطرافیان برای نوجوانان بسیار حائر اهمیت است. وادار کردن نوجوان به اطلاعت از خواسته های والدین بطور […]

افسرده شدن نوجوانان

  اگر می خواهید مانع افسردگی در فرزند نوجوان خود شوید سعی کنید از رفتارهایی که باعث ایجاد استرس و اضطراب در آن ها می شوند پرهیز کنید. نوجوانی رده سنی بسیار حساسی است و رفتار و واکنش اطرافیان برای نوجوانان بسیار حائر اهمیت است. وادار کردن نوجوان به اطلاعت از خواسته های والدین بطور […]
افسرده شدن نوجوانان

Tags: