افزایش وزن با 6 نوع دارو

افزایش وزن با 6 نوع دارو
  برخی داروها باعث بروز چاقی در بدن مصرف کنندگان می شوند. از جمله این داروها می توانیم داروهای ضدافسردگی، آنتی هیستامین ها, داروھای کاھنده خون و داروهای ضد بارداری را نام ببریم. درادامه با عوارض جانبی هریک از این داروها و روش های مقابله با این عوارض آشنا شوید. داروهایی که به طور متداول مصرف […]

افزایش وزن با 6 نوع دارو

  برخی داروها باعث بروز چاقی در بدن مصرف کنندگان می شوند. از جمله این داروها می توانیم داروهای ضدافسردگی، آنتی هیستامین ها, داروھای کاھنده خون و داروهای ضد بارداری را نام ببریم. درادامه با عوارض جانبی هریک از این داروها و روش های مقابله با این عوارض آشنا شوید. داروهایی که به طور متداول مصرف […]
افزایش وزن با 6 نوع دارو

Tags: