افزایش طول عمر با این خصوصیت های اخلاقی

افزایش طول عمر با این خصوصیت های اخلاقی
خوشبینی و سر سرسختی از عواملی هستند که باعث بهبود کیفیت زندگی و افزایش طول عمر در افراد می شوند. سلامت روان و آرامش در زندگی حاصل این طرز تفکر  افراد خوش بین می باشد. به گفته محققان، سرسختی و سماجت و خوش بینی علل اصلی طول عمر زیاد هستند. به گزارش خبرنگار مهر، محققان […]

افزایش طول عمر با این خصوصیت های اخلاقی

خوشبینی و سر سرسختی از عواملی هستند که باعث بهبود کیفیت زندگی و افزایش طول عمر در افراد می شوند. سلامت روان و آرامش در زندگی حاصل این طرز تفکر  افراد خوش بین می باشد. به گفته محققان، سرسختی و سماجت و خوش بینی علل اصلی طول عمر زیاد هستند. به گزارش خبرنگار مهر، محققان […]
افزایش طول عمر با این خصوصیت های اخلاقی

Tags: