افزایش خطر سرطان کولورکتال با رژیم غذایی التهابی

افزایش خطر سرطان کولورکتال با رژیم غذایی التهابی
محققان دریافتند که مردان و زنانی که اغلب دارای رژیم های غذایی بودند که گمان می رود سطح التهاب در بدن را افزایش دهد، در مقایسه با مردان و زنانی که انواعی از رژیم های غذایی گوناگون داشتند، در طول دوره مطالعه، بیشتر در معرض ابتلا به سرطان کولورکتال بودند. در یک مطالعه جدید نشان داده […]

افزایش خطر سرطان کولورکتال با رژیم غذایی التهابی

محققان دریافتند که مردان و زنانی که اغلب دارای رژیم های غذایی بودند که گمان می رود سطح التهاب در بدن را افزایش دهد، در مقایسه با مردان و زنانی که انواعی از رژیم های غذایی گوناگون داشتند، در طول دوره مطالعه، بیشتر در معرض ابتلا به سرطان کولورکتال بودند. در یک مطالعه جدید نشان داده […]
افزایش خطر سرطان کولورکتال با رژیم غذایی التهابی

Tags: