اطلاعاتی مهم در خصوص بیماری اس ام ای

اطلاعاتی مهم در خصوص بیماری اس ام ای
یکی از متخصصان ژنتیک در مورد بیماری اس ام ای اظهار کرد که این بیماری هیچ راه درمانی ندارد و بر اساس تحقیقاتی که صورت گرفته است این بیماری به مانند تالاسمی در ایران شیوع ناقلین آن بسیار بالا بوده، به همین دلیل باید غربالگری در این راستا صورت بگیرد. رضا غفاری در ارتباط با […]

اطلاعاتی مهم در خصوص بیماری اس ام ای

یکی از متخصصان ژنتیک در مورد بیماری اس ام ای اظهار کرد که این بیماری هیچ راه درمانی ندارد و بر اساس تحقیقاتی که صورت گرفته است این بیماری به مانند تالاسمی در ایران شیوع ناقلین آن بسیار بالا بوده، به همین دلیل باید غربالگری در این راستا صورت بگیرد. رضا غفاری در ارتباط با […]
اطلاعاتی مهم در خصوص بیماری اس ام ای

Tags: