اطلاعاتی راجع به پلکسر (plexr) دکتر خیرخواه

اطلاعاتی راجع به پلکسر (plexr) دکتر خیرخواه
پلکسر (plexr) چیست؟ پلکسر یکی از روش های جراحی زیبایی می باشد که به دلیل نداشتن برش و بخیه مزایای زیادی نسبت به سایر جراحی ها دارد.  پلکسر اولین ژنراتور میکرو پلاسما با توان تصعید پوست است. پلکسر گازهای موجود در هوا را یونیزه و پلاسما ایجاد می کند تا موجب جوان سازی، لیفتینگ و […]

اطلاعاتی راجع به پلکسر (plexr) دکتر خیرخواه

پلکسر (plexr) چیست؟ پلکسر یکی از روش های جراحی زیبایی می باشد که به دلیل نداشتن برش و بخیه مزایای زیادی نسبت به سایر جراحی ها دارد.  پلکسر اولین ژنراتور میکرو پلاسما با توان تصعید پوست است. پلکسر گازهای موجود در هوا را یونیزه و پلاسما ایجاد می کند تا موجب جوان سازی، لیفتینگ و […]
اطلاعاتی راجع به پلکسر (plexr) دکتر خیرخواه

Tags: