اطلاعاتی در خصوص کمتر اهمیت دادن مردان به سلامتی خود

اطلاعاتی در خصوص کمتر اهمیت دادن مردان به سلامتی خود
بر اساس آمار و بررسی های که در مورد مردان صورت گرفته است، متوجه این موضوع شده اند که مردان به علت احساس قوی تر بودن کمتر به پزشک مراجعه می کنند و این امر حاکی از آن است که مردان کمتر به سلامتی خود اهمیت می دهند. در این مقاله از دکتر سلام دلایل […]

اطلاعاتی در خصوص کمتر اهمیت دادن مردان به سلامتی خود

بر اساس آمار و بررسی های که در مورد مردان صورت گرفته است، متوجه این موضوع شده اند که مردان به علت احساس قوی تر بودن کمتر به پزشک مراجعه می کنند و این امر حاکی از آن است که مردان کمتر به سلامتی خود اهمیت می دهند. در این مقاله از دکتر سلام دلایل […]
اطلاعاتی در خصوص کمتر اهمیت دادن مردان به سلامتی خود

Tags: