اطلاعاتی در خصوص وسواس فکری

اطلاعاتی در خصوص وسواس فکری
وسواس فکری یک اختلال روانشناختی می باشد و معمولا در دوران جوانی و نوجوانی شیوع پیدا می کند. این اختلال مانند یک فکر، تکانه یا تصویر ذهنی مزاحم، تکرار شونده و غیر ارادی می باشد. در این مقاله از دکتر سلام اطلاعاتی در خصوص وسواس فکری گردآوری کرده ایم. توصیه می کنیم که این مقاله […]

اطلاعاتی در خصوص وسواس فکری

وسواس فکری یک اختلال روانشناختی می باشد و معمولا در دوران جوانی و نوجوانی شیوع پیدا می کند. این اختلال مانند یک فکر، تکانه یا تصویر ذهنی مزاحم، تکرار شونده و غیر ارادی می باشد. در این مقاله از دکتر سلام اطلاعاتی در خصوص وسواس فکری گردآوری کرده ایم. توصیه می کنیم که این مقاله […]
اطلاعاتی در خصوص وسواس فکری

Tags: