اطلاعاتی در خصوص تاثیر جهش ژن سرطان سینه بر طول عمر

اطلاعاتی در خصوص تاثیر جهش ژن سرطان سینه بر طول عمر
در تحقیقاتی که توسط محققان در بریتانیا در خصوص سرطان سینه صورت گرفته است، به این موضوع پی برده اند که برداشتن هر دو پستان باعث افزایش طول عمر زنان به مدت 10 سال بعد از تشخیص سرطان نشده است. در این مقاله از دکتر سلام اطلاعاتی در خصوص رابطه جهش ژن سرطان سینه بر […]

اطلاعاتی در خصوص تاثیر جهش ژن سرطان سینه بر طول عمر

در تحقیقاتی که توسط محققان در بریتانیا در خصوص سرطان سینه صورت گرفته است، به این موضوع پی برده اند که برداشتن هر دو پستان باعث افزایش طول عمر زنان به مدت 10 سال بعد از تشخیص سرطان نشده است. در این مقاله از دکتر سلام اطلاعاتی در خصوص رابطه جهش ژن سرطان سینه بر […]
اطلاعاتی در خصوص تاثیر جهش ژن سرطان سینه بر طول عمر

Tags: