اشخاص افسرده حساسیت زیادی به برخورد دیگران دارند

اشخاص افسرده حساسیت زیادی به برخورد دیگران دارند
اشخاص  افسرده حساسیت زیادی به برخورد دیگران دارند اما برداشت آنان چنان تعریف شده است که افسردگی شان را تشدید می کند. در کارگاه های آزمایشی مشاهده می شود که اشخاص افسرده نشانه های خوشحالی را در دیگران نمی بینند اما در برابر نشانه های اندوهگینی در دیگران حساسیت مفرط به خرج می دهند. به […]

اشخاص افسرده حساسیت زیادی به برخورد دیگران دارند

اشخاص  افسرده حساسیت زیادی به برخورد دیگران دارند اما برداشت آنان چنان تعریف شده است که افسردگی شان را تشدید می کند. در کارگاه های آزمایشی مشاهده می شود که اشخاص افسرده نشانه های خوشحالی را در دیگران نمی بینند اما در برابر نشانه های اندوهگینی در دیگران حساسیت مفرط به خرج می دهند. به […]
اشخاص افسرده حساسیت زیادی به برخورد دیگران دارند

بک لینک رنک 7

Tags: