استفاده از شبکه های اجتماعی عامل موثر در افسردگی

استفاده از شبکه های اجتماعی عامل موثر در افسردگی
 تحقیقاتی در مورد شبکه های اجتماعی و کاربران آنها انجام گرفته است که نشان می دهد هرچه کاربران بیشتر از شبکه های اجتماعی استفاده کنند احتمال افسردگی در آنها بیشتر می شود.این تحقیقات باعث می شود که روانشناسان بهتر بتوانند به این دست افراد کمک کنند. به گزارش سلامت نیوز به نقل از سایت مردمان، […]

استفاده از شبکه های اجتماعی عامل موثر در افسردگی

 تحقیقاتی در مورد شبکه های اجتماعی و کاربران آنها انجام گرفته است که نشان می دهد هرچه کاربران بیشتر از شبکه های اجتماعی استفاده کنند احتمال افسردگی در آنها بیشتر می شود.این تحقیقات باعث می شود که روانشناسان بهتر بتوانند به این دست افراد کمک کنند. به گزارش سلامت نیوز به نقل از سایت مردمان، […]
استفاده از شبکه های اجتماعی عامل موثر در افسردگی

ارتقا اندروید

Tags: