از دید تکاملی اضطراب چطور می تواند برای انسان مفید باشد؟

از دید تکاملی اضطراب چطور می تواند برای انسان مفید باشد؟
دکتر راندولف نیز و جورج ویلیامز در کتاب شان در کتاب شان با عنوان چرا ما گیر می افتیم به اهداف تکاملی اضطراب اشاره کرده اند. سیستم اضطراب در خدمت پاسخ جنگ یا گریز است و برای حفاظت از انسان طراحی شده است. در یک آزمایش جالب چند ماهی کوچک در یک سمت آکواریوم و […]

از دید تکاملی اضطراب چطور می تواند برای انسان مفید باشد؟

دکتر راندولف نیز و جورج ویلیامز در کتاب شان در کتاب شان با عنوان چرا ما گیر می افتیم به اهداف تکاملی اضطراب اشاره کرده اند. سیستم اضطراب در خدمت پاسخ جنگ یا گریز است و برای حفاظت از انسان طراحی شده است. در یک آزمایش جالب چند ماهی کوچک در یک سمت آکواریوم و […]
از دید تکاملی اضطراب چطور می تواند برای انسان مفید باشد؟

Tags: