ارتباط سارکوم کاپوسی با ویروس تبخال

ارتباط سارکوم کاپوسی با ویروس تبخال
در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در لس‌ انجلس محققین موفق به کشف نوعی پروتئین عامل امراض سرطان پوست شدند. از نظر آن ها این بیماری با ویروس تبخال مرتبط است و این دو بیماری نوعی ویژگی و ارتباط مشترک با هم دارند. در ادامه با بیماری سارکوم کاپوسی بیشتر آشنا خواهید شد. گروهی از محققان پروتئینی […]

ارتباط سارکوم کاپوسی با ویروس تبخال

در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در لس‌ انجلس محققین موفق به کشف نوعی پروتئین عامل امراض سرطان پوست شدند. از نظر آن ها این بیماری با ویروس تبخال مرتبط است و این دو بیماری نوعی ویژگی و ارتباط مشترک با هم دارند. در ادامه با بیماری سارکوم کاپوسی بیشتر آشنا خواهید شد. گروهی از محققان پروتئینی […]
ارتباط سارکوم کاپوسی با ویروس تبخال

Tags: