اختلال پانیک چه نوع اختلال اضطرابی است؟

اختلال پانیک چه نوع اختلال اضطرابی است؟
حمله پانیک می تواند در هر زمان و هر کجا رخ دهد. شما حتی اگر در معرض خطر نیز نباشید، ممکن است احساس ترس و دست پاچگی کنید. اگر این نوع رویداد تصادفی حداقل دو بار برای شما اتفاق افتاده است و شما به طور مداوم نگران هستید و روال معمول خود را تغییر می […]

اختلال پانیک چه نوع اختلال اضطرابی است؟

حمله پانیک می تواند در هر زمان و هر کجا رخ دهد. شما حتی اگر در معرض خطر نیز نباشید، ممکن است احساس ترس و دست پاچگی کنید. اگر این نوع رویداد تصادفی حداقل دو بار برای شما اتفاق افتاده است و شما به طور مداوم نگران هستید و روال معمول خود را تغییر می […]
اختلال پانیک چه نوع اختلال اضطرابی است؟

Tags: