احساس رضایت از زندگی در افراد متاهل و مجرد

احساس رضایت از زندگی در افراد متاهل و مجرد
میزان شادی و خوشحالی در افراد متاهل بیشتر است یا در افراد مجرد؟ آیا کسانی که زندگی مشترکی با همسرشان دارند و در کنار پدر و مادرشان زندگی نمیکنند افراد شادی هستند؟ مطالعات اخیر محققان انگلیسی برای بررسی احساس رضایت از زندگی در این دو گروه را با هم می خوانیم. به نظر شما چه […]

احساس رضایت از زندگی در افراد متاهل و مجرد

میزان شادی و خوشحالی در افراد متاهل بیشتر است یا در افراد مجرد؟ آیا کسانی که زندگی مشترکی با همسرشان دارند و در کنار پدر و مادرشان زندگی نمیکنند افراد شادی هستند؟ مطالعات اخیر محققان انگلیسی برای بررسی احساس رضایت از زندگی در این دو گروه را با هم می خوانیم. به نظر شما چه […]
احساس رضایت از زندگی در افراد متاهل و مجرد

Tags: