اثر هیجان در فرد و محیط او:

وقتی فرد دستخوش هیجان می شود غالبا نمی تواند امور و رویدادهایی را که در پیرامون او رخ می دهند ادراک کند چنانکه وقتی در یک درگیری و در حالت خشم دستش بریده می شود متوجه آن نمی گردد. فقط زمانی احساس درد و سوزش می کند که خشمش فرو بنشیند. همین امر درباره شاگردانی […]

سپهر نیوز

Tags: