اثرات آلودگی را با مصرف آنتی اکسیدان ها از بین ببرید

اثرات آلودگی را با مصرف آنتی اکسیدان ها از بین ببرید
این روزها که هوا شهرها بسیار آلوده است و افراد در خطر بروز التهاب ها و تشدید آن ها قرار دارند مصرف آنتی اکسیدان ها به شدت توصیه می شود. چون مصرف آنتی اکسیدان ها باعث از بین بردن اثرات آلودگی می شود. در این مقاله از دکتر سلام به از بین بردن اثرات آلودگی […]

اثرات آلودگی را با مصرف آنتی اکسیدان ها از بین ببرید

این روزها که هوا شهرها بسیار آلوده است و افراد در خطر بروز التهاب ها و تشدید آن ها قرار دارند مصرف آنتی اکسیدان ها به شدت توصیه می شود. چون مصرف آنتی اکسیدان ها باعث از بین بردن اثرات آلودگی می شود. در این مقاله از دکتر سلام به از بین بردن اثرات آلودگی […]
اثرات آلودگی را با مصرف آنتی اکسیدان ها از بین ببرید

Tags: