ابتلا به بیماری های قلبی با داشتن مو روی گوش

ابتلا به بیماری های قلبی با داشتن مو روی گوش
در جدیدترین پژوهش های که در خصوص مو روی گوش توسط کارشناسان صورت گرفته است، متوجه این موضوع شده اند که وجود مو روی لاله گوش باعث افزایش ریسک ابتلا به بیماری های قلبی مخصوصا بیماری کرونر می شود و به همین علت باید مراقب خودتان باشید. نتیجه های این پژوهش در تازه ترین شماره […]

ابتلا به بیماری های قلبی با داشتن مو روی گوش

در جدیدترین پژوهش های که در خصوص مو روی گوش توسط کارشناسان صورت گرفته است، متوجه این موضوع شده اند که وجود مو روی لاله گوش باعث افزایش ریسک ابتلا به بیماری های قلبی مخصوصا بیماری کرونر می شود و به همین علت باید مراقب خودتان باشید. نتیجه های این پژوهش در تازه ترین شماره […]
ابتلا به بیماری های قلبی با داشتن مو روی گوش

Tags: