ابتلا به بیماری جسمی با درس خواندن و فکر کردن به کار

ابتلا به بیماری جسمی با درس خواندن و فکر کردن به کار
در جدیدترین پژوهشی که توسط کارشناسان در خصوص بازه های زمانی انسان به استراحت و فاصله گرفتن از کار و درس صورت گرفته است، به این نتیجه رسیده اند که فاصله نگرفتن از کار، درس و زندگی روزمره می تواند باعث ابتلا به بیماری های جسمی و روانی مانند استرس، پرخاشگری، کم خونی شود. انجام […]

ابتلا به بیماری جسمی با درس خواندن و فکر کردن به کار

در جدیدترین پژوهشی که توسط کارشناسان در خصوص بازه های زمانی انسان به استراحت و فاصله گرفتن از کار و درس صورت گرفته است، به این نتیجه رسیده اند که فاصله نگرفتن از کار، درس و زندگی روزمره می تواند باعث ابتلا به بیماری های جسمی و روانی مانند استرس، پرخاشگری، کم خونی شود. انجام […]
ابتلا به بیماری جسمی با درس خواندن و فکر کردن به کار

Tags: