آیا مغز توانایی این را دارد که بداند چه زمانی می میرید؟

آیا مغز توانایی این را دارد که بداند چه زمانی می میرید؟
محققان بر این باور هستند که بعد از اینکه قلب شما از کار می ایستد، مغز شماهم نیز از کار خواهد افتاد. ولی بسیاری از کسانی که بعد از ایست قلبی دوباره به این دنیا برگشته اند در خصوص تجربه های که بعد از مرگ رخ داده است، صحبت کرده اند. در این مقاله اطلاعاتی […]

آیا مغز توانایی این را دارد که بداند چه زمانی می میرید؟

محققان بر این باور هستند که بعد از اینکه قلب شما از کار می ایستد، مغز شماهم نیز از کار خواهد افتاد. ولی بسیاری از کسانی که بعد از ایست قلبی دوباره به این دنیا برگشته اند در خصوص تجربه های که بعد از مرگ رخ داده است، صحبت کرده اند. در این مقاله اطلاعاتی […]
آیا مغز توانایی این را دارد که بداند چه زمانی می میرید؟

Tags: