آیا آفت کش ها به گوشت میوه و سبزیجات می رسند؟

آیا آفت کش ها به گوشت میوه و سبزیجات می رسند؟
  شاید این سوال بسیاری از ما باشد که آیا آفت کش ها به گوشت میوه های معمولی و سبزیجاتی مانند گرمک، سیب و خیار می رسند؟ پاسخ به این سوال خیلی هم ساده نیست. آفت کش های اسپری شده بر میوه ها و سبزیجات در پوسته ی بیرونی تجمع پیدا می کنند، اما پوست […]

آیا آفت کش ها به گوشت میوه و سبزیجات می رسند؟

  شاید این سوال بسیاری از ما باشد که آیا آفت کش ها به گوشت میوه های معمولی و سبزیجاتی مانند گرمک، سیب و خیار می رسند؟ پاسخ به این سوال خیلی هم ساده نیست. آفت کش های اسپری شده بر میوه ها و سبزیجات در پوسته ی بیرونی تجمع پیدا می کنند، اما پوست […]
آیا آفت کش ها به گوشت میوه و سبزیجات می رسند؟

Tags: