آشنایی با 4 نوع بی اختیاری ادراری در یائسگی

آشنایی با 4 نوع بی اختیاری ادراری در یائسگی
بی اختیاری ادراری در زنان یائسه بیشتر دیده می شود. یکی از عوامل تاثیرگذار بر افزایش بی اختیاری در ادرار یائسگی است. زایمان طبیعی و زایمان های سخت هم در بروز این مشکل تاثیرات فراوانی میگذارند. دکتر فریبا قادری در این رابطه توضیحات ویژه ای ارائه داده اند که در ادامه خواهید خواند. عضو هیات علمی […]

آشنایی با 4 نوع بی اختیاری ادراری در یائسگی

بی اختیاری ادراری در زنان یائسه بیشتر دیده می شود. یکی از عوامل تاثیرگذار بر افزایش بی اختیاری در ادرار یائسگی است. زایمان طبیعی و زایمان های سخت هم در بروز این مشکل تاثیرات فراوانی میگذارند. دکتر فریبا قادری در این رابطه توضیحات ویژه ای ارائه داده اند که در ادامه خواهید خواند. عضو هیات علمی […]
آشنایی با 4 نوع بی اختیاری ادراری در یائسگی

Tags: