آسیب رسیدن به ریه ها با استنشاق اکسیژن خالص

آسیب رسیدن به ریه ها با استنشاق اکسیژن خالص
برخی از افراد از اکسیژن استفاده می کنند و مصرف اکسیژن با درصد پایین هیچ عارضه خاصی ندارد ولی استفاده از اکسیژن با خلوص بیشتر از 50 درصد باعث آسیب رسیدن به بدن و ریه ها می شود. در این مقاله از دکتر سلام آسیب های ناشی از استفاده اکسیژن به ریه ها را آماده […]

آسیب رسیدن به ریه ها با استنشاق اکسیژن خالص

برخی از افراد از اکسیژن استفاده می کنند و مصرف اکسیژن با درصد پایین هیچ عارضه خاصی ندارد ولی استفاده از اکسیژن با خلوص بیشتر از 50 درصد باعث آسیب رسیدن به بدن و ریه ها می شود. در این مقاله از دکتر سلام آسیب های ناشی از استفاده اکسیژن به ریه ها را آماده […]
آسیب رسیدن به ریه ها با استنشاق اکسیژن خالص

Tags: