Tag Archives: 9 جمع

9 شیوه کم کردن کابوس صحبت در جمع

9 شیوه کم کردن کابوس صحبت در جمعبه طور طبیعی صحبت کردن کار آسانی است. ولی با این همه اگر بدون شناخت خود بخواهید یک ساعت در مورد چیزی پی در پی صحبت کنید کار واقعاً سختی است. در عین حال اگر بخواهید پیش بینی کنید در جلو یکی از حضار این کار را انجام دهید چه اتفاقی می افتد؟ به طور طبیعی […] 9 شیوه کم کردن کابوس صحبت در… Read Article →