Tag Archives: 7 میکنند

این 7 خطر پای سالمندان را تهدید میکنند

این 7 خطر پای سالمندان را تهدید میکنندبخش نهایی زنده بودن و چرخه حیات هر انسانی را دوران سالمندی میگویند.در دوران سالمندی بدن قدرت خودش را از دست میدهد و از این رو نمیتواند در مقابل بیماری ها و کسالت ها واکنش خوبی را نشان دهد.در ایران چند میلیون سالمند زندگی میکنند که درصدی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند.این وظیفه فرزندان […] این 7 خطر پای سالمندان را تهدید… Read Article →