Tag Archives: 5 هستند

5 درصد از غذاهای کشور ناامن هستند

5 درصد از غذاهای کشور ناامن هستندامنیت غذایی در سال 1986 توسط سازمان ملل تعریف شد.مردم اگر بخواهند در هر زمانی برای سالم بودن جسم شان به غذا دسترسی داشته باشند،این مورد را امنیت غذایی میگویند.بر اساس تعریف سازمان ملل،موجود بودن,دسترسی و پایداری و غذا 3 عنصر اصلی میباشند.بر اساس اعلام ها،5 درصد از غذاهای کشور ناامن هستند. مدیرکل دفتر بهبود […] 5 درصد از غذاهای کشور ناامن هستند امنیت… Read Article →