Tag Archives: 15 است

شناسایی 15 منطقه از دی ان ای که با افسردگی مرتبط است

شناسایی 15 منطقه از دی ان ای که با افسردگی مرتبط استدی‌ان‌ای (DNA) یا دنا سرواژهٔ عبارت دئوکسی‌ریبونوکلئیک‌اسید نوعی اسید نوکلئیک است که دارای دستورالعمل‌های ژنتیکی مباشد که برای کارکرد و توسعهٔ بیولوژیکی موجودات زنده و ویروس مورد استفاده قرار می‌گیرد. تا به حال بارها کلمه ی ژن را به زبان برده ایم و بعضی از اخلاق هایمان را ژنتیکی نامیده ایم. تمام این ها از همین دی ان […] شناسایی 15 منطقه… Read Article →