گنادها یا غده های جنسی

گنادها یا غده های جنسی در مرد بیضه ها و در زن تخمدان های هستند. گنادها خواه در زن و خواه در مرد دارای دو نوع تراوش درونی و برونی می باشند. تراوش هنگامی درونی است که هورمونها به طور مستقیم وارد خون می شوند. اما تراوش بیرونی از مجرای پیشاب خارج می شود. تراوش […]

اخبار دنیای دیجیتال

Tags: