کودکان کم سن و سال و دلبستگی عاطفی به والدین

کودکان کم سن و سال و دلبستگی عاطفی به والدین
هدف اصلی کودکان کم سن و سال از دلبستگی عاطفی به پدر و مادر یا به یک مراقب این است که بتوانند به لحاظ جسمانی در امنیت باشند کودکی که نیازهای اساسی اش برآورده شود در کشف محیط پیرامون خود و رشد فردی از ازادی عمل برخوردار است. کودکانی که نیازهای اساسی شان برآورده نشود […]

کودکان کم سن و سال و دلبستگی عاطفی به والدین

هدف اصلی کودکان کم سن و سال از دلبستگی عاطفی به پدر و مادر یا به یک مراقب این است که بتوانند به لحاظ جسمانی در امنیت باشند کودکی که نیازهای اساسی اش برآورده شود در کشف محیط پیرامون خود و رشد فردی از ازادی عمل برخوردار است. کودکانی که نیازهای اساسی شان برآورده نشود […]
کودکان کم سن و سال و دلبستگی عاطفی به والدین

اخبار دنیای تکنولوژی

ورزش و زندگی

Tags: