کدام اسکارها را می توان با لیزر درمان کرد؟

کدام اسکارها را می توان با لیزر درمان کرد؟
با استفاده از لیزر نمی توان تمام اسکارها را درمان کرد، بلکه فقط برخی از آن ها را می توان با کمک لیزر از بین برد. لیزر قادر است اسکارهایی که 18 تا 24 ماه است ایجاد شده اند را از بین ببرد. در این مقاله از دکتر سلام در خصوص از بین بردن اسکارها […]

کدام اسکارها را می توان با لیزر درمان کرد؟

با استفاده از لیزر نمی توان تمام اسکارها را درمان کرد، بلکه فقط برخی از آن ها را می توان با کمک لیزر از بین برد. لیزر قادر است اسکارهایی که 18 تا 24 ماه است ایجاد شده اند را از بین ببرد. در این مقاله از دکتر سلام در خصوص از بین بردن اسکارها […]
کدام اسکارها را می توان با لیزر درمان کرد؟

Tags: