چگونه مرگ نزدیکان را برای کودکان توضیح دهیم؟

چگونه مرگ نزدیکان را برای کودکان توضیح دهیم؟
  یکی از سخت ترین کار ها برای والدین این است که بخواهند مرگ یکی از نزدیکان را برای فرزندان خود توضیح دهند. این مسئله هنگامی سخت تر می شود که والدین وابستگی شدیدی به متوفی داشته باشند. مرگ یک مسئله غیر قابل انکار است و همواره در زندگی انسان ها وجود دارد پس سعی […]

چگونه مرگ نزدیکان را برای کودکان توضیح دهیم؟

  یکی از سخت ترین کار ها برای والدین این است که بخواهند مرگ یکی از نزدیکان را برای فرزندان خود توضیح دهند. این مسئله هنگامی سخت تر می شود که والدین وابستگی شدیدی به متوفی داشته باشند. مرگ یک مسئله غیر قابل انکار است و همواره در زندگی انسان ها وجود دارد پس سعی […]
چگونه مرگ نزدیکان را برای کودکان توضیح دهیم؟

Tags: