چگونه شادتر باشیم

چگونه شادتر باشیم
زمانی که بشر به چهل سال می رسد، شادی هایش پایان می یابد. این تنها یکی از نگرش هایی است که پاول دولان، استاد علوم رفتاری در مدرسه اقتصاد لندن، با انجام بررسی ده ساله دریافت که چه چیزی ما را شادتر می نماید. وی در کتابش، شادی بوسیله ی طراحی، تغییر آنچه انجام می […]

چگونه شادتر باشیم

زمانی که بشر به چهل سال می رسد، شادی هایش پایان می یابد. این تنها یکی از نگرش هایی است که پاول دولان، استاد علوم رفتاری در مدرسه اقتصاد لندن، با انجام بررسی ده ساله دریافت که چه چیزی ما را شادتر می نماید. وی در کتابش، شادی بوسیله ی طراحی، تغییر آنچه انجام می […]
چگونه شادتر باشیم

Tags: