چگونه سردرد های میگرنی را بهبود ببخشیم

چگونه سردرد های میگرنی را بهبود ببخشیم
میگرن یکی از انواع سردرد هاست که بدون شک درد آن بیمار را ناتوان میکند و باعث میشود شخص از تمام فعالیت های روزانه خود باز بماند.شیوع میگرن بیشتر در بین افراد بزرگسال است با این وجود امار نشان می دهد که در حدود ۴ درصد کودکان به میگرن مبتلا هستند هم چنین بعد از […]

چگونه سردرد های میگرنی را بهبود ببخشیم

میگرن یکی از انواع سردرد هاست که بدون شک درد آن بیمار را ناتوان میکند و باعث میشود شخص از تمام فعالیت های روزانه خود باز بماند.شیوع میگرن بیشتر در بین افراد بزرگسال است با این وجود امار نشان می دهد که در حدود ۴ درصد کودکان به میگرن مبتلا هستند هم چنین بعد از […]
چگونه سردرد های میگرنی را بهبود ببخشیم

Tags: