چرا کودکان حوادث آسیب زای زندگی خود را فراموش می کنند؟

چرا کودکان حوادث آسیب زای زندگی خود را فراموش می کنند؟
حداقل دو دلیل احتمالی وجود دارد که چرا کودکان ممکن است حوادث آسیب زایی مانند مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتن خود را به طور کامل به خاطر نیاورند یا کلا آن خاطرات را برای مدتی به فراموشی بسپارند. دلیل نخست این است که احتمال کمتری وجود دارد که بتوان حوادث آسیب زا را با […]

چرا کودکان حوادث آسیب زای زندگی خود را فراموش می کنند؟

حداقل دو دلیل احتمالی وجود دارد که چرا کودکان ممکن است حوادث آسیب زایی مانند مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتن خود را به طور کامل به خاطر نیاورند یا کلا آن خاطرات را برای مدتی به فراموشی بسپارند. دلیل نخست این است که احتمال کمتری وجود دارد که بتوان حوادث آسیب زا را با […]
چرا کودکان حوادث آسیب زای زندگی خود را فراموش می کنند؟

تکنولوژی جدید

ماشین های جدید

Tags: