چرا نشستن بیش از حد برای سلامت شما ضرر دارد؟

چرا نشستن بیش از حد برای سلامت شما ضرر دارد؟
1- برای قلب شما خوب نیست. دانشمندان ابتدا در یک تحقیق، توجه خود را بر روی مقایسه دو گروه مشابه متمرکز کردند: رانندگان حمل و نقل، که بیشترین اوقات روز را نشسته میگذرانند، و فروشندگان بلیط و یا نگهبانانی که کمتر می نشستند. اگرچه رژیم های غذایی و شیوه زندگی شان بسیار مشابه بودند، اما […]

چرا نشستن بیش از حد برای سلامت شما ضرر دارد؟

1- برای قلب شما خوب نیست. دانشمندان ابتدا در یک تحقیق، توجه خود را بر روی مقایسه دو گروه مشابه متمرکز کردند: رانندگان حمل و نقل، که بیشترین اوقات روز را نشسته میگذرانند، و فروشندگان بلیط و یا نگهبانانی که کمتر می نشستند. اگرچه رژیم های غذایی و شیوه زندگی شان بسیار مشابه بودند، اما […]
چرا نشستن بیش از حد برای سلامت شما ضرر دارد؟