چرا به بیماری افسردگی اهمیت داده نمی شود

چرا به بیماری افسردگی اهمیت داده نمی شود
اگر  مطالبی که گفتیم واقعیت داشته باشد و در صورتی که پذیرفته شود افسردگی بیماری خطرناک و فراگیری است پس چرا یک بنیاد ملی برای مبارزه با افسردگی تاسیس نشده یا سازمان خیریه ای برای درمان آن ایجاد نشده است؟ آیا باید فاتحه بیمار افسرده را بخوانیم؟ پاسخ روشن به این پرسش این است که […]

چرا به بیماری افسردگی اهمیت داده نمی شود

اگر  مطالبی که گفتیم واقعیت داشته باشد و در صورتی که پذیرفته شود افسردگی بیماری خطرناک و فراگیری است پس چرا یک بنیاد ملی برای مبارزه با افسردگی تاسیس نشده یا سازمان خیریه ای برای درمان آن ایجاد نشده است؟ آیا باید فاتحه بیمار افسرده را بخوانیم؟ پاسخ روشن به این پرسش این است که […]
چرا به بیماری افسردگی اهمیت داده نمی شود

خرید بک لینک

Tags: