چرا افسردگی استرس شخص را بدتر میکند

چرا افسردگی استرس شخص را بدتر میکند
وقتی زنی افسرده می شود احتمال دارد به گونه ای رفتار کند که استرس بیشتری به خصوص از نوع بین فردی به بار بیاورد. از آن جایی که استرس هم عامل افسردگی و هم یکی از پیامدهای آن است در این گونه مواقع زنان در یک دور باطل گرفتار می شوند. درباره این که چرا […]

چرا افسردگی استرس شخص را بدتر میکند

وقتی زنی افسرده می شود احتمال دارد به گونه ای رفتار کند که استرس بیشتری به خصوص از نوع بین فردی به بار بیاورد. از آن جایی که استرس هم عامل افسردگی و هم یکی از پیامدهای آن است در این گونه مواقع زنان در یک دور باطل گرفتار می شوند. درباره این که چرا […]
چرا افسردگی استرس شخص را بدتر میکند

اس ام اس

اس ام اس جدید

Tags: