پیامدهای مخرب فضای مجازی برای زنان خانه دار

پیامدهای مخرب فضای مجازی برای زنان خانه دار
غالبا خانم های خانه دار نسبت به بانوان شاغل بیشتر در فضای مجازی حضور دارند. آنها وقت بیشتری را صرف حضور در شبکه های اجتماعی به جای همسرداری میکنند و به همین ترتیب باعث آسیب رساندن به زندگی مشترک خود می شوند. از پیامدهای منفی این سبک زندگی می توانیم به سردی در روابط زناشویی […]

پیامدهای مخرب فضای مجازی برای زنان خانه دار

غالبا خانم های خانه دار نسبت به بانوان شاغل بیشتر در فضای مجازی حضور دارند. آنها وقت بیشتری را صرف حضور در شبکه های اجتماعی به جای همسرداری میکنند و به همین ترتیب باعث آسیب رساندن به زندگی مشترک خود می شوند. از پیامدهای منفی این سبک زندگی می توانیم به سردی در روابط زناشویی […]
پیامدهای مخرب فضای مجازی برای زنان خانه دار

Tags: