پلاکت خون و دلایل کمبود آن

پلاکت خون و دلایل کمبود آن
سلول هایی در خون وجود دارد که پلاکت نام دارند. این سلول ها در مواقعی که جایی از بدن زخم می شود و خونریزی می کند، به هم می چسبند و مانند دیواری جلوی خونریزی را سد می کنند. زمانی که قسمتی از بدن شما زخم می شود، پلاکت خون به قسمت آسیب دیده زخم […]

پلاکت خون و دلایل کمبود آن

سلول هایی در خون وجود دارد که پلاکت نام دارند. این سلول ها در مواقعی که جایی از بدن زخم می شود و خونریزی می کند، به هم می چسبند و مانند دیواری جلوی خونریزی را سد می کنند. زمانی که قسمتی از بدن شما زخم می شود، پلاکت خون به قسمت آسیب دیده زخم […]
پلاکت خون و دلایل کمبود آن

Tags: