پروستات چه کاری انجام می دهد؟

مایع ابتدایی منی که در بیضه ها ساخته می شود حاوی اسپرم است و باید از حجم کافی برخوردار باشد تا بتواند خود را به تخمک موجود در دستگاه تناسلی زنان برساند. از طرف دیگر باید محیط پیشابراه مردان همچنین دستگاه تناسلی زنان، برای زندگی و تداوم حیات اسپرم تا هنگامی که با تخمک لقاح […]

اس ام اس

شهرداری

Tags: