پروتئین های رسوب یافته و نقش آن در دیابت

پروتئین های رسوب یافته و نقش آن در دیابت
   پروتئین های رسوب یافته در لوزالمعده یا پانکراس چه عوارضی برای بدن دارد؟ پروتئین های رسوب یافته که به آمیلوئید پلی پپتید (IAPP) موسوم هستند، در افرادی بروز می کند که به دیابت نوع 2 مبتلا هستند. این رسوبات باعث می شود که از دیابت نوع 2 شناخت بهتری صورت گیرد. البته هنوز مشخص نیست که آیا […]

پروتئین های رسوب یافته و نقش آن در دیابت

   پروتئین های رسوب یافته در لوزالمعده یا پانکراس چه عوارضی برای بدن دارد؟ پروتئین های رسوب یافته که به آمیلوئید پلی پپتید (IAPP) موسوم هستند، در افرادی بروز می کند که به دیابت نوع 2 مبتلا هستند. این رسوبات باعث می شود که از دیابت نوع 2 شناخت بهتری صورت گیرد. البته هنوز مشخص نیست که آیا […]
پروتئین های رسوب یافته و نقش آن در دیابت

Tags: